پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد

درحال حاضر در جهاد دانشگاهی  3 پارک علم و فناوری و 23 مرکز رشد در حال فعالیت هستندکه عناوین  آنها به شرح ذیل می باشد

فهرست مراکز رشد

 1.  مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری البرز
 2.  مرکز رشد زیست فناوری رویان
 3.  مرکز رشد سلامت ابن سینا
 4.  مرکز رشد صنایع خلاق و فرهنگی زنجان
 5.  مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 6.  مرکز رشد فناوری های نوین سلامت مشهد
 7.  مرکز رشد فناوریهای نوین سلامت سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
 8.  مرکز رشد کرمانشاه
 9.  مرکز رشد کشاورزی مدرن ارومیه
 10.  مرکز رشد گیاهان دارویی - کرج
 11.  مرکز رشد گیاهان دارویی اردبیل
 12.  مرکز رشد گیاهان دارویی سازمان جهاددانشگاهی یزد
 13.  مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی ایلام
 14.  مرکز رشد لرستان
 15.  مرکز رشد محلات و نیم‌ور
 16.  مرکز رشد و شکوفایی فناوری‌ها و هنر قرآنی
 17.  مرکز رشد واحدهای فناور ICT
 18.  مرکز رشد واحدهای فناور اسلام آباد غرب
 19.  مرکز رشد واحدهای فناور روانسر
 20.  مرکز رشد واحدهای فناور سرپل ذهاب
 21.  مرکز رشد واحدهای فناور سنقر کلیایی
 22.  مرکز رشد واحدهای فناور کنگاور
 23.  مرکز رشد هرمزگان

    فهرست پارک های علم و فناوری

   1- پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی(کرمانشاه) 

   2- پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی(البرز)

   3- پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی