ساختار جهاد دانشگاهی

ساختار سازمانی

فعالیت های جهاددانشگاهی به وسیله شبکه نظام مندی از تشکیلات و سازمان ها به شرح زیرصورت می‌گیرد:

- هیأت امنا
- دفترمرکزی جهاددانشگاهی
- واحدهای جهاددانشگاهی مرتبط با دانشگاههای اصلی تهران و همچنین واحدهای استانی در سراسر کشور
- پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی
- 132 گروه پژوهشی و 120 مرکز خدمات تخصصی به عنوان مهمترین اجزای تشکیل دهنده واحدها و پژوهشکده ها
- پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
- موسسات آموزشی
- مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
- مرکز اطلاعات علمی
- سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
- مؤسسات و شرکت‌های وابسته