انتی بادی های تک دودمانی

محصولات آنتیبادی پلیکلونال
- پژوهشکدة آنتیبادی منوکلونال وابسته به پژوهشگاه ابنسینا در زمینه آنتیبادیهای منوکلونال تاکنون توانسته است چندین آنتیبادی از جمله آنتیبادیهای ضدآنتیژنهای سطح اسپرم،  ضدفریتین  PSA  ، BSA  ، Inhibin  و پپتیدهای گوناگون مربوط به شاخصهای سلولهای سرطانی و نیز بیش از 42 فراورده آنتیبادی پلیکلونال و کونژوگه آنزیمی و فلورسانس آنها را تولیدکنند و همچنین در این پژوهشکده امکان تولید و تخلیص انواع آنتیبادیهای منوکلونال و پلیکلونال و نیز تعیین ویژگیهای این آنتیبادیها وجود دارد.