سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی

مشخصات فنی:
- سیستم عامل:  linux
- ارتباط EEE 802.11p 
- Latency<1 msec

کاربرد و مصارف:
-  اولویت دهی عبور خودروها
 - تشخیص خودروهای مقابل در موقع تصادف
-  ارتباط با مرکز امداد در موقع تصادف به صورت آناین
-  اطاع رسانی حضور خودروهای امدادی
-  ارتباط با سیستم کنترل خودرو و مولتی مدیا

 

وب سایت سامانه :

http://www.cvt-project.ir/