رئیس جهاددانشگاهی

دکتر حسن مسلمی نائینی

تلفن: 66409786-21-98+

فکس: 66411575-21-98+

ایمیل: moslemi@acecr.ac.ir