رئیس جهاددانشگاهی

دکتر حمید رضا طیبی

تلفن: 66409786-21-98+

فکس: 66411575-21-98+

ایمیل: hrtayebi@acecr.ac.ir