رئیس جهاددانشگاهی

دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی

تلفن: 66409786-21-98+

فکس: 66411575-21-98+

ایمیل: