مراکز آموزشی

- دانشگاه علم و فرهنگ- تهران
- دانشگاه علم و هنر- یزد
- مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان خوزستان
- مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان
- مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه
- مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان همدان
- مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی رشت
- مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کاشمر
- 41 شعبه مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی
- بیش از 171 مرکز آموزشی در واحدها، پژهشکده ها و سازمان های تابعه جهت ارایه آموزشهای کوتاه مدت عمومی و تخصصی