مجموعه آزمایشگاهی تست اتصال کوتاه کلیدهای MW به روش سینتتیک

اصول عملکرد
در این آزمایشگاه انجام آزمون اتصال کوتاه بر روی کلیدهای فشار متوسط به روش سینتتیک صورت می گیرد. در این روش با تزریق جریان اتصال کوتاه و تامین انرژی مورد نیاز قوس الکتریکی، اعمال ولتاژ برگشتی در لحظه مناسب و با تاخیر حداکثر چند میکروثانیه از طریق پردازش سیگنال و آتش نمودن مدار ولتاژ، صورت می گیرد. همچنین در این آزمایشگاه آزمونها‌ی استقامت جریان اتصال کوتاه و وصل انواع سوئیچ‌ها و تجهیزات نیز انجام می‌گیرد.

ویژگیها
- دارای گواهینامه آزمایشگاه ISO 17025
- انجام انواع آزمون‌های جریان بالا

مشخصات فنی

- انجام آزمون قطع اتصال کوتاه (Short circuit breaking test 25kA/36kV)

- دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025

- انجام آزمون وصل اتصال کوتاه (Short circuit making test 25kA/36kV)

- انجام آزمون تحمل جریان کوتاه مدت

test 50kA/1sec,35kA/2sec,25kA/5sec)(Short time withstand current

- انجام آزمون های مطابق با استانداردهای بین المللی

IEC 62271-100,101,102,103 IEC60898 IEC 60298 IEC 60439 , …

کاربرد ها:

انجام آزمون بر روی انواع تجهیزات فشارقوی:

- کلیدهای قدرت

- تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط

- انواع کابل های فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی

- انواع سوئیچ های فشار متوسط، سکسیونر، دیسکانکتور و LBS

- کلیدهای LV

- انواع یراق آلات خطوط انتقال و اتصالات جریان بالا

 

 

Test object

Technical specifications

Date

Vertical Insulator Switch

36 kV-20 kA

Short time withstand current 20 kA‐3sec

2017

Earth Switch

12 kV-31.5 kA

Short time withstand current 31.5kA‐3sec

2017

Earth Switch

12 kV-31.5 kA

Short‐circuit making performance 31.5kA

2017

MV Switchgear

12 kV-31.5 kA

Short‐circuit making performance 25kA

2017

MV Switchgear

12 kV-31.5 kA

Short time withstand current 31.5kA‐3sec

2017

MV Switchgear

16 kA-24 kV

Short time withstand current 16kA‐1sec

2017

Corona Ring

230 kV

Short-time withstand current

31.5 kA - 1 sec

2016

Earth Switch

12kV-31.5kA

Short-circuit making performance 31.5 kA

2016

Earth Switch

12kV-31.5kA

Short-time withstand current 31.5 kA - 3 sec

2016

Main Switch

24kV-16kA

Short-circuit making performance 16 kA

2016

SF6 Load Break Switch

24kV-630A

Short-time withstand current

16 kA - 1 sec

2015

Arm, Finger and contactor breaker

Short- time Withstand current 25 kA-10ms

2015

RIS Sectioner

63kV/2500A

Short-time withstand current

20 kA - 3 sec

2015

VIS Sectioner

63kV/2500A

Short-time withstand current

20 kA - 3 sec

2015