کشت و توسعه گیاهان دارویی

- جمع آوری گونه های دارویی بومی ایران برای تأسیس بانک ژن گیاهان دارویی ایران به منظور اهلی سازی ، بهبود و دسترسی به گیاهان دارویی ارزشمند.

- تولید علف کش زیستی ، آفت کش زیستی و قارچ کش زیستی.

- راه اندازی تولید و ارائه بذر و نهال گیاهان دارویی در ایران.

- بررسی تأثیر عوامل محیطی بر کیفیت و کمیت گیاهان دارویی.

- مستندسازی فناوری و دانش در قالب کتاب یا مقاله.

خدمات حرفه ای:
- جمع آوری ، شناسایی و ارزیابی گونه ها و جمعیت های مختلف گیاهان دارویی بومی ایران.

- بررسی عوامل و اجزای زراعی بر کیفیت و کیفیت متابولیت های دارویی و ویژگی های زراعی گیاهان دارویی.

- بهینه سازی کشت و تولید گیاهان دارویی با هدف بهبود کیفیت ، کمیت و اقتصاد گیاهان دارویی.

- مطالعه گل فروشی مناطق حفاظت شده و محافظت نشده (شامل جمع آوری نمونه های هرباریوم ، عکاسی در مزارع ، شناسایی و تهیه نقشه توزیع گیاهان و تهیه بذر گیاه).

- بررسی قومی و گیاه شناسی و مستندسازی کاربردهای گیاهان دارویی در طب سنتی مناطق مختلف کشور.

- شناسایی گونه های مختلف گیاهی و ارائه شماره کد معتبر Herbarium.

- شناسایی بذرهای مختلف گیاه و ارائه شماره کد بانکی بذر معتبر.

- تهیه ، رسوب گذاری و ارائه نمونه های معتبر گیاهان دارویی Herbarium

- تهیه ، رسوب گذاری و ارائه بذرهای معتبر گیاهان دارویی.

- اهلی کردن گونه های گیاهی وحشی از رویشگاه های طبیعی کشور