بگ هاوس و بگ فیلتر(غبارگیرهای کیسه ای)

‌نوعی از سیستمهای غبارگیر با راندمان بالا می باشند این فیلترها شامل کیسه هایی با قطرها و طول های مختلف بسته به نوع نیاز و شرایط کارکرد می باشند. جنس پارچه کیسه ها نیز با توجه به شرایط پروسه، دما و نیازهای طراحی تغییر می کند.

 در این فیلتر ها گاز حاصل از پروسه به همراه غبار وارد فیلتر شده و از کیسه ها عبور داده میشود ، غبار موجود در این گاز  هنگام عبور  از کیسه ها بر روی سطح  بیرون کیسه ها می نشیند و هوای تمیز از فیلتر خارج می گردد. 

کیک غبار بر روی کیسه ها سبب ایجاد افت فشار در فیلتر میشود. با تشخیص این افت فشار توسط سنسورها،  هوای فشرده از طریق شیرهای سلونوئیدی به صورت ضربه پالسی به کیسه ها اعمال شده و  غبار از روی کیسه ها جدا می شود و در در هاپر جمع آوری می گردد.

 از مهمترین مزیت این نوع غبارگیرها بازده بالای آن می باشد که می تواند خروجی فیلتر به کمتر از 10میلی گرم در هر مترمکعب برسد.

در دماهای بالا (بالاتر از 250 درجه سانتیگراد) به دلیل خطر سوختن و آتش گرفتن پارچه ها، از این نوع غبارگیرها استفاده نمی شود.