شرکتهای وابسته

 1.  شرکت آزمایشگاه‌های بین‌المللی برق و انرژی فتح
 2.  شرکت توسعه زیست فناوری ملت
 3.  شرکت جاهد شاریز
 4.  شرکت جستار دانش علم و صنعت
 5.  شرکت دانش بنیان سل‌تک فارمد
 6.  شرکت دانش‌بنیان افزودنی‌های طبیعی گلچین توس (افزونه)
 7.  شرکت دانش‌بنیان رویان زیست تک پژوه
 8.  شرکت دانش‌بنیان زیست فناوری زیست درمان
 9.  شرکت دانش‌بنیان نصیر موج گسترش
 10.  شرکت زمین کاوگستر
 11.  شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان
 12.  شرکت فناوری رایانه اسراء
 13.  شرکت مهندسی مشاور بهنیان جنوب
 14.  شرکت مهندسی مشاور زمین نگار صفه
 15.  شرکت مهندسین مشاور تلاش نقش جهان
 16.  شرکت مهندسین مشاور فجر توسعه
 17.  شرکت نگین فناور شریف