مواد ویژه

ـ سدیم فلوروفسفات
ـ آزودی کربن آمید
ـ هگزا متا فسفات
ـ نیو فتالیمید
ـ سولفو بنزآمید
ـ سولفوریل کلراید
ـ سولفاتیازول