همانند سازی حیوانات

استفاده از مهندسی سلول و کلونینگ در تکثیر دام‌های مرغوب و حفظ حیوانات در حال انقراض

کلونینگ در بیوتکنولوژی به فرآیندهایی گفته می شود که برای تولید نسخه های یکسانی از قطعات DNA (کلون سازی مولکولی)، سلول ها (کلون سازی سلول ها) یا موجودات زنده مورد استفاده قرار می گیرند. 

کاربرد کلونینگ حیوانات اهلی:
کاربرد در پزشکی:
- کاربرد به عنوان مدلهایی برای بررسی بیماریهای انسان   (disease model): هماکنون، از موش استفاده میشود امّا به علت کوتاه بودن سن موش نسبت به انسان، چندان مناسب نیست. گفته میشود که مدلهای دامی (گوسفند، گاو، خوک و ...) مناسبتر هستند. هماکنون، پژوهشهایی با گوسفند برای بررسی بیماری cystic fibrosis در جریان است.
- کاربرد برای تکثیر حیوانات ترانسژنیک تولیدکننده پروتئینهای انسانی (Bioreactors): کارآیی ایجاد ترانسژنیک بسیار پایین است و به علت وجود قوانین و مقررات سخت حاکم بر ارزیابی این فرآوردهها و نیز به علت هزینههای زیاد، گفته میشود کاربردی شدن این کار در آینده نزدیک، متحمل به نظر نمیرسد.

«شنگول» و «منگول»

 بزغاله‌های تراریخته تولیدی حامل ژن تولید پروتئین نوترکیب انسانی موثر در درمان مبتلایان هموفیلی نوع B