مرکز اطلاعات علمی

- پایگاه اطلاعات علمی برای ساماندهی و پردازش اطلاعات و مقالات علمی منتشر شده درنشریات علمی – پژوهشی
- جستجو و ارائه چکیده مقالات نشریات علمی - پژوهشی کشور                                         
- دسترسی به متن کامل (Full Text)مقالات                                                                   
- معرفی و ارائه مقالات نشریات ایرانی نمایه شده در ISI                                                
- دسترسی به مجموعه مقالات محققان ایرانی چاپ شده در نشریات بین المللی                       
- سرویس گزارش های استنادی نشریات علمی– پژوهشی کشور (JCR) از طریق شاخص تاثیر (Impact Factor) و شاخص آنی (Immediacy Index)         
- معرفی نشریات و نویسندگان مقالات پر استناد 
- سرویس ارسال الکترونیکی مقالات (Online Submission) و رهگیری پیشرفت کار توسط نویسندگان