گروه های پژوهشی ومراکز خدمات تخصصی

تعداد گروه های پژوهشی: 146 گروه پژهشی

تعداد مراکز خدمات تخصصی: 140 مرکز خدمات تخصصی