تحقیق و فناوری

به منظور نیل به خود اتکایی و ارائه الگویی بومی از تولید دانش، جهاد دانشگاهی به هدایت و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم و فناوری و پیگیری بهره برداری از نتایج تحقیقات می پردازد.

تنوع فعالیت ها :

- مطالعات امکان سنجی، نظر سنجی، طرح های جامع و تدوین استراتژی

- تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای 

- طراحی مفهومی، پایه و مهندسی

- نمونه سازی و تولید نیمه صنعتی

- تدوین دانش فنی و مستند سازی

- خدمات مدیریتی و حمایت فنی از تولید و بهره برداری انبوه

زمینه های  فعالیت :

- علوم پایه

- فنی و مهندسی

- پزشکی

- علوم انسانی و اجتماعی

- کشاورزی و منابع طبیعی