فرهنگ و هنر

فعالیت های فرهنگی
جهاددانشگاهی ماهیتاً یک نهاد فرهنگی است و از آغاز شکل‌گیری و تکوین، فعالیت فرهنگی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است. حضور و مشارکت دانشجویان، اصل ثابت و ویژگی مستمر و مستقیم فعالیتهای فرهنگی در جهاددانشگاهی است.اهداف فرهنگی جهاددانشگاهی، به ترتیب زیر تعیین شده اند:

- تعمیق گرایش و باورهای دینی و آگاهیهای سیاسی نسل جوان، بویژه دانشجویان
- تبلیغ و ترویج آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی به منظور جلوگیری از انقطاع نسلها و مقابله با تهاجم فرهنگی
- رشد خلاقیت و پرورش استعدادهای هنری و ادبی نسل جوان بویژه دانشجویان
- ایجاد زمینه برای تقویت روحیه خودباوری و هویت ملی و مشارکت فعال جوانان، بویژه دانشجویان در مسائل سیاسی و اجتماعی کشور

فعالیت های فرهنگی در واحدهای جهاددانشگاهی و نیز در سازمان های فرهنگی جهاددانشگاهی پیگیری می شوند.
 
مؤسسات و مراکز فرهنگی

- خبرگزاری دانشجویان ایران (ISNA)

- خبرگزاری قرآنی ایران(IQNA)

- سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

- سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

- سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور

- مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ISPA)

- مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران

- مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی

- مؤسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران