دستگاه سیار صحت سنج


کاربرد:

- کالیبره کردن پایانه‌های صدور نفت

-  بررسی صحت تجهیزات اندازه‌گیری حجم مایعات

مشخصات فنی:
- حجم تانک: 300 گالن آمریکا
- حداکثر دبی: 200 گالن بر دقیقه
- سیستم کنترل:  تمام خودکار با استفاده ازPLC
- دقت تانک: 0.025 گالن                                                        
- عدم قطعیت تانک: 0.02%
- نوع دبی سنج: جابجایی مثبت
- دقت دبی سنج: 0.005 گالن
- تکرار پذیری دبی سنج: 0.02%