تجهیزات فشارقوی تست فرکانس قدرت

ترانسفورماتور فشار قوی آزمایشگاهی 400 کیلوولت بدون تخلیه جزئی

PD Free High Voltage Test Transformer 400kV

محدوده ولتاژ: 400 kV

توان نامی: 800kVA

محدوده جریان: 2A

فرکانس:50Hz

سطح تخلیه جزئی الکتریکی<10pC: 400kV

تجهیزات فشارقوی تست فرکانس قدرت

این تجهیزات جهت انجام تستهای عایقی فرکانس قدرت مورد استفاده قرار می گیرند و کاربرد دیگر آنها در اندازه گیری تخلیه جزئی به عنوان منبع تغذیه فشار قوی می باشد. در انتخاب این تجهیزات عواملی نظیر سطح ولتاژ تست، توان مورد نیاز جهت انجام تست، سطح تخلیه جزئی و ... دخیل می باشد که این عوامل به نوع وسیله تست شونده و رفتار آن در ولتاژهای فشار قوی بستگی دارند. این تجهیزات شامل دو رنج توان پایین و توان بالا به شرح ذیل می باشد:

- تجهیزات تست فرکانس قدرت مدولار از kV 100-300 و توان 5kVA 
این تجهیزات جهت تست وسیله های تست شونده با ظرفیت خازنی محدود طراحی شده اند و قابلیت کاربرد در مدارات یک تا سه طبقه را دارا می باشند. طراحی این تجهیزات به گونه ای صورت گرفته است که امکان ارتقاء با اضافه نمودن المانهای تکمیلی فراهم می گردد و تبدیل مدار یک طبقه به دو و سه طبقه  به سادگی میسر می باشد.

- تجهیزات تست فرکانس قدرت توان بالا از 100-1200 kV و توانهای 30-1600kVA 
این تجهیزات جهت تست وسیله های تست شونده با ولتاژهای تست بالا و ظرفیت خازنی زیاد طراحی شده اند و در مدارات یک تا سه طبقه به صورت کاسکاد قرار می گیرند. از این تجهیزات در تست فرکانس قدرت کلیدهای فشار قوی، زنجیر مقره ها، ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت، بوشینگهای فشار قوی و ... استفاده می شود

سیستم AC تست پاور فرکانسی 600 کیلوولت

 مشخصات فنی
 
- ولتاژ نامی up 600 Kv:
 - قدرت نامی up 200 kVA :
 - جریان نامیup 330 mA :
 - فرکانس up 50 Hz:

 کارفرما: شرکت ایران سوئیچ

سیستم AC تست پاور فرکانسی 800  کیلوولت

 مشخصات فنی
 
- ولتاژ نامیup 800 kV:
 - قدرت نامیup 800 kV:
 - جریان نامی up 1 A:
 - فرکانس up 50 Hz:

 کارفرما: پژوهشگاه نیرو
 

سیستم AC تست پاور فرکانسی 200 کیلوولت

 مشخصات فنی :

- ولتاژ نامیup 200 kV: 
- قدرت نامیup 100 kVA: 
- جریان نامی up 500 mA: 
- فرکانسup 50 Hz: 
- درصد ولتاژ اتصال کوتاه ≈ 12 

 سیستم AC تست پاور فرکانسی 400 کیلوولت

سیستم AC تست پاور فرکانسی 400 کیلو  ولت
 مشخصات فنی: 

- ولتاژ نامی up 400 kV
-  قدرت نامی up 800 kVA
- جریان نامی up 2 A
- فرکانس  up 50 Hz

  سیستم AC تست پاور فرکانسی 300 کیلو ولت 
 مشخصات فنی: 

- ولتاژ نامیup 300 kV
- قدرت نامی up 200 kVA
- جریان نامی up 660 mA
- فرکانسup 50 Hz
- درصد ولتاژ اتصال کوتاه ≈ 13