درمان زخمهای دیابتی

زخمهای مزمن یکی از چالشهای نظام سلامت به شمار می رود. با تغییر سبک زندگی و افزایش شیوع بیماریهای متابولیک، سالمندی، حوادث و سوانح، ... بروز زخمهای مزمن افزایش چشمگیری یافته است که منجر به عوارض و پیامدهای جدی از جمله قطع عضو و مرگ و میر زودرس در بیماران می گردد. با توجه به علل زمینهای زخمهای مزمن، درمان آن با پیچیدگی و صرف هزینههای بالا و کارایی کم همراه است. پژوهشکده تخصصی زخم و ترمیم بافت، با همراهی گروههای بالینی و علوم پایه و مهندسی سعی کرده است با رفع نیاز خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی این بیماران گامی در حل این مشکل و افزایش کیفیت زندگی این بیماران برداشته شود.

خدمات زخمهای مزمن:
) ارائه خدمات تشخیصی و درمانی چند تخصصی زخمهای مزمن شامل زخمهای دیابتی، زخمهای عروقی، زخمهای فشاری، زخمهای وریدی، .... شامل آزمایشگاه عروق، جراحی های حذف فشار، کلینیکهای نورپاتی، سلول درمانی
2) ارائه خدمات آموزشی پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران در قالب دوره های مهارتی آموزشی، دوره های فلوشیب و کارورزی در بالاترین استانداردهای آموزشی ملی و بین المللی و برگزاری سالیانه کنگره بین المللی زخم 
3) انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در جهت تسریع روند ترمیم زخم و معرفی روشهای بیولوژیک شامل ماگوت درمانی، سلولهای بنیادی، فرآوردههای پیشرفته پزشکی (ATMP)

زخم پوشها
با توجه به شیوع بالای زخم های مزمن، سالیانه هزینه های بسیاری برای خرید زخم پوشهای رایج و پیشرفته به بیماران و نظام سلامت وارد می شود. در اکثر این موارد این زخم پوشها وارداتی بوده و منجر خروج ارز می گردد. همچنین به دلیل شرایط تحریم، در سالهای اخیر بسیاری از بیماران در تامین این نوع زخم پوشها دچار مشکلات جدی شدند. تولید زخم پوشهای رایج و پیشرفته نیازمند همکاری دانش علوم پایه و مهندسی و پزشکی بوده که این امر در پژوهشکده های و پژوهشگاه های جهاددانشگاهی میسر شده است. 
 

مشخصات محصولات:

پانسمانهای پیشرفته:
- پانسمان پایه فوم
- پانسمان پایه آلژینات
- پانسمان پایه کربوکسی متیل سلولز

پانسمانهای بیولوژیک:
- پانسمانهای پردههای آمنیوتیک
- پانسمان حاوی سلولهای بنیادی
- محصولات سلولی و سلولهای بنیادی در درمان زخمهای مزمن