تشخیص و درمان بیماری های پستان

 

محصولات فناورانه ، تجهیزات و مواد مصرفی تشخیصی و درمانی سرطان پستان

تولید سیستم‏های نمونه برداری و نشان گذاری: 

- سیستم بیوپسی بافت نرم/ Biopsy Needle
- سیستم مارکر/ Tissue Marker Needle
- سیستم بیوپسی مغز استخوان/
-  Bone Marrow Aspiration Needle

خدمات قابل ارائه :

کلینیک فامیلی سرطان
خدمات و تحقیقات کلینیکی

خدمات کلینیک بیماریهای پستان:
تشخیص و درمان بیماریهای پستان

تشخیص و درمان سرطان پستان:
- مامو گرافی تشخیصی
- سونوگرافی تشخیصی

تصویر برداری مداخله ای:
- بیوپسی استریوتاکتیک
- بیوپسی تحت هدایت سونوگرافی
- لوکالیزه کردن ضایعات  با WIRE
- لوکالیزه کردن با هدایت سونوگرافی

بیوپسی:
- بیوپسی با سوزن درشت
- بیوپسی با جراحی

آگاهی عمومی:
- آموزش
- آموزش عمومی (کلاسهای آموزشی و جلسات آموزش عمومی )
- آموزش تخصصی (کنگره دو سالانه)

آمار و زمینه های تحقیقاتی:
- غربالگری
- پژوهش در زمینه های :
- تشخیص
- درمان
- بازتوانی
- کیفیت زندگی

ثبت اطلاعات بیماران کلینیک

تدوین پروتکل های درمانی و پیش آگهی

انتشارات
- فصلنامه بیماریهای پستان
- کتابچه های آموزشی