جرمهای نسوز

انواع جرم های نسوز آلومینایی و آلومینوسیلیکاتی
- جر­م­های ریختنی
- جرم­های پاشیدنی
- جر­م­های عایق
- انواع جر­م­های ویبره‌ای خشک
- انواع جر­م­های باند شیمیایی
- جر­م­های کوبیدنی و پلاستیک  

کاربرد
- نسوزکاری قسمت­های قوسی شکل، سقف و کف کلیه هیترها
- آسترکشی دیواره میانی و کف کوره­های کاتالیستی
- آسترکشی دیواره و کف راکتور/ ژنراتور واحدهای FCC
- عایق­کاری قسمت خروجی گاز محفظه احتراق واحدهای گوگردسازی
- نسوزکاری کوره­های گازسوز واحدهای گوگردسازی
- آسترکشی قسمت­های قوسی­شکل، سقف و کف کوره­های واحد اتیلن
- نسوزکاری دیواره کوره­های واحد آمونیاک

مورد مصرف:
- واحد تقطیر اتمسفریک و خلأ
- واحد ریفرمینگ کاتالیستی
- واحد کراکینگ کاتالیستی بستر سیال (FCC)
- واحد گوگرد سازی (مخازن احتراق فرآیند کلاوس)
- واحد تولید آمونیاک (واحد تولید هیدروژن)
- واحد کلسیناسیون کک
- رآکتورهای تولید کربن بلک
- اگریگیت آلومیناسیلیکاتی سبک برای کاربرد در دیرگدازهای منولیتیک (فناوری کسب شده)

 

فناوری های در حال کسب
- تولید قطعات ویژه نسوز اعم از بلوک مشعل، روزنه دید و اشکال خاص آلومینایی
- ساخت فوم های عایق آلومینایی به روش تزریق گاز