هیأت امنا

هیأت امناء(به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری)

- رئیس جهاددانشگاهی (رئیس هیأت امناء)
- وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا نماینده ایشان
- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده ایشان
- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوریا نماینده ایشان
- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا یکی از اعضاء شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها به انتصاب آن شورا
- سه نفر از شخصیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی یا اعضای هیأت علمی در جهاددانشگاهی به پیشنهاد رئیس جهاددانشگاهی