ارکان جهاد دانشگاهی

 ارکان جهاددانشگاهی:

ارکان این نهاد عبارتند از:

عالی ترین مرجع سیاستگذاری (هیات امناء)

تعیین کننده خط مشی و ناظر بر فعالیت ها (شورای علمی)

بالاترین مقام اجرایی (رییس جهاددانشگاهی)

این نهاد در حال حاضر علاوه بر دفتر مرکزی، دارای 102 واحد سازمانی در کشور است که 10 سازمان استانی، 33 واحد، 1 مجتمع تحقیقاتی، 3 پژوهشگاه، 29 پژوهشکده، 2 مرکز پژوهشی، 2 دانشگاه، 7 موسسه آموزش عالی، 1 حوزه تجاری سازی، 3 پارک علم و فناوری، 1 مرکز اطلاع رسانی شغلی، 3 سازمان فرهنگی، 3 مرکز فرهنگی، 3 خبرگزاری، 1 موسسه فرهنگی می شود.