بازوهای بارگیری نفت خام

  کاربرد: 

استفاده جهت ایجاد ارتباطی انعطافپذیر و کنترل شده برای انتقال نفت خام یا سایر فرآوردههای مشابه از اسکله به کشتی یا بالعکس. 

مشخصات فنی:

- دارا بودن 5 بازو با طول بیش از 20 متر و قطر 12 اینچ.

- نوع تعادل: DRCMA  (دو وزنه تعادل بازوی دریایی دوار)

- طول بلندکننده:‌6500 میلیمتر

- طول بخش داخل کشتی: 10850 میلیمتر

-  طول بخش خارج کشتی:‌ 9300 میلیمتر

تجهیزات:

- QC/DC جهت اتصال و جداسازی راحت و سریع از کشتی

- ERS جهت حفظ ایمنی در مواقع اضطراریسیستم Drain خودکار

- سیستم PMS جهت مونیتورینگ موقعیت بازو

- کنترل از راه دور رادیویی                                                                          

- سیستم هشدار

مزایا:                                                                                                                            

- جداشدن بازوهای بارگیری به‌صورت کاملاً  اتوماتیک در شرایطی که بازوها پر از نفت باشند.

- کاهش زمان انفصال بازوها در حین عملیات شرایط اضطراری در طراحی جدید

- قابلیت مانیتورینگ حرکت بازوها در حین عملیات

- امکان مانیتورینگ نیروهای وارده بر بازو در حین عملیات

- امکان بارگیری نفت با سرعت 12 متر بر ثانیه