مواد فعال سطحی

ـ لورامید و سوپرآمید

ـ کوکو آمیدو پروپیل بتائین

ـ سوربیتان استرهای 20، 60 و 80         

ـ سولفوساکسینات

ـ تترا استیل اتیلن دی آمین