کشت بافت و تکثیر گیاهان دارویی

مشخصات:
تکثیر گیاهان دارویی با استفاده از روش کشت بافت گیاهی (Tissue culture) در آزمایشگاههای مجهز انجام و گیاهچههای تولیدی جهت سازگاری به گلخانههای واسط منتقل شده و پس از سازگاری به زمین اصلی منتقل میشود و با رعایت اصول GAP کشت و برداشت میشوند
کاربرد و مصارف:
تکثیر و تولید گیاهچههای گواهی شده و عاری از بیماریها برای کاشت در زمین اصلی