ریزجلبکهای اسپیرولینا پلاتنسیس

- مکمل‏های غذایی طیور (مرغ مادر، جوجه گوشتی، جوجه تخمگذار، بلدرچین و پرندگان زینتی)         

- مکمل‏های غذایی آبزیان (گرمابی، سردابی، خاویاری و ماهیان زینتی)

- مکمل‏های غذایی دام

- تنظیم‏ کننده‏های رشد و کود

- رنگیزه ‏های زیستی (فیکوسیانین)

- مکمل‏های غذایی انسانی