باروری و ناباروری

خدمات بالینی (آمار در هر سال):

- بیش از 8000 پذیرش
- 4500 چرخه ICSI و IVF
- بیش از 600 لاپاراسکوپی (لیزر و طبیعی)، هیستروسکوپی (تشخیصی و عمل)
- 500 TESE و PESA
- 2400 IUI
- بیش از 35،000 سونوگرافی
- بیش از 360 cercullage دهانه رحم
- بیش از 200 واریکوسلکتومی
- بیش از 300 تشخیصی D & C
- بیش از 500 Hystrosonography
- بیش از 2000 داپلر رنگی مطالعه فوق العاده در زوج های نابارور
- بیش از 120 PGD