سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی

سیستم جمع آوری اطلاعات برای ردیابی خدمات نیروهای انسانی در خط مونتاژ موتور خودرو
 

ردیابی واگن های باری با استفاده از سیستم های شناسایی رادیویی RFID
 

وب سایت سامانه :

http://www.cvt-project.ir/