دمولسیفایر

دمولسیفایر

- جداسازی آب نمک از نفت خام
- مصرف در حدود 22 واحد نمکزدایی در کشور به میزان حدود 50000 بشکه به ارزش 100 تا 110 میلیارد تومان در سال
- اجرای پروژه در چهارحوزه ابوذر (شرکت فلات قاره ایران)، بی بی حکیمه و اهواز – آسماری (شرکت مناطق نفت خیز جنوب)