زیست فناوری قارچهای صنعتی و خوراکی

- بررسی عمل ژن‌های کنترل کننده صفات کمی‌در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید

- تعیین بهترین محیط کشت جهت رشد سویه مولد رنگ موناسکوس پرپورئوس

- شناسایی باکتری‌های دخیل در فرآیند کمپوست‌سازی در قارچ‌های خوراکی دکمه‌ای

- تولید قارچ خوراکی دارویی