همانند سازی حیوانات

«شنگول» و «منگول»

 بزغاله‌های تراریخته تولیدی حامل ژن تولید پروتئین نوترکیب انسانی موثر در درمان مبتلایان هموفیلی نوع B