دکتر مهدی باصولی

تعداد بازدید:۱۶۴۸۴
دکتر مهدی باصولی

دکتر مهدی باصولی
معاون هماهنگی و امور مجلس


دفتر مرکزی جهادانشگاهی
تلفن: 66490782


پست الکترونیک: