دکتر بهروز بادکو

تعداد بازدید:۱۹۲۸۷
دکتر بهروز بادکو

دکتر بهروز بادکو
معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگانتلفن: 88894140
پست الکترونیک: badko@acecr.ac.ir