دکتر عیسی علیزاده

تعداد بازدید:۱۶۱۱۵
دکتر عیسی علیزاده

دکتر عیسی علیزاده

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی

 

دفتر مرکزی جهادانشگاهی
تلفن: 6697156