فیلتر الکترواستاتیک

دستگاهی است که با ایجاد یک میدان الکتریکی، ذرات موجود در گاز را از آن جدا می سازد. مزیت برتر این فیلتر نسبت به بقیه فیلترها اینست که افت فشار کمتری در مسیر جریان هوا ایجاد می کند
همچنین برای جدا سازی ذرات کمتر از یک میکرون که فیلترهای دیگر بازده جدا سازی پایینی دارند استفاده از این فیلتر مناسب می باشد. این دستگاه طی دو مرحله عملیات جدا سازی ذرات را انجام می دهد. در مرحله اول ذرات معلق در هوا پس از عبور از کرونای تخلیه که ناحیه کوچکی در فیلتر  است باردار می شوند. در مرحله دوم این ذرات که به بار اشباع خود رسیده اند توسط یک میدان الکتریکی قوی از جریان هوا جدا گردیده و به سوی یک الکترود  که جهت خنثی سازی بار این ذرات به کار می رود حرکت کرده و در آنجا با از دست دادن بار خود بر روی یک بستر مناسب ته نشین می شوند.