خدمات اپتیکی

آزمایش واندازه گیری محافظ چشم، تجهیزات و قطعات اپتیکی
- عینک‌های آفتابی و عینک‌های حساس به نور خورشید
- عینک‌های محافظ
- لنزهای درون‌چشمی
- عینک‌های شنا
- عینک‌های اسکی
- محافظ‌های چشم
- تمامی انواع قطعات و عناصر نوری

تعمیرات تجهیزات اپتیکی
- میکروسکوپ
- تلسکوپ
- لنزومتر
- تجهیزات آموزشی