قطعات اپتیکی دقیق

ساخت و تولید انواع :

- عدسی
- آینه
- منشور
- صفحه
- پنجره
- رتیکل