تجهیزات اپتیکی

- لنزومتر
- میکروسکوپ آزمایشگاهی و جراحی
- انکسار سنج چشم پزشکی
- پروژکتور نمودار
- سیستم‌های اپتیکی تصویر‌ساز و انتقال
- چشمی و شیئی میکروسکوپ
- قطعات و لنزهای تشخیص و درمان در چشم پزشکی‌ازقبیل:
-  Four Mirror
- عدسیهای ویتراکتومی
- عدسیهای Suture Lysis