رییس جهاددانشگاهی

تعداد بازدید:۱۴۶۵۹
رییس جهاددانشگاهی

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی