فرهنگی - آرشیو

صنایع دستی بی‌کیفیت چینی، عامل زوال صنایع دستی اصیل ایرانی
رییس جهاددانشگاهی هنر مطرح کرد:

صنایع دستی بی‌کیفیت چینی، عامل زوال صنایع دستی اصیل ایرانی

بهزاد رشیدی رییس جهاددانشگاهی واحد هنرگفت: متاسفانه صنایع دستی بی‌کیفیت عمدتا چینی و یا تولیدات کم‌ارزش بازاری در حال از بین بردن صنایع دستی اصیل ایرانی هستند.

ادامه مطلب