از سوی جهاد دانشگاهی البرز؛

کتاب جامعه شناسی خانواده و کارآفرینی فرزندان منتشر شد

۰۵ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۹ کد : ۱۸۳۲ فرهنگی
کتاب جامعه شناسی خانواده و کارآفرینی فرزندان از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز روانه بازار نشر شد.
کتاب جامعه شناسی خانواده و کارآفرینی فرزندان منتشر شد

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، کتاب جامعه شناسی خانواده و کارآفرینی فرزندان تالیف دکتر بیژن زارع، دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی و دکتری تخصصی جامعه‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.

در پیشگفتار این کتاب آمده است: تکوین شخصیت کارآفرین در فرآیند جامعه‌پذیری و از طریق عوامل و آژانس‌های جامعه‌پذیری همچون؛ خانواده، مدرسه، رسانه‌ها و محیط کار محقق می‌شود. در کتاب حاضر ابتدا به ﺗﺄثیر آموزش در تقویت خصوصیات کارآفرینانه فرزندان و در ادامه با ﺗﺄکید بر نقش خانواده در شکل‌گیری ویژگی‌های کارآفرینانه به تفصیل و تحلیل بیشتری پرداخته خواهد شد.

این کتاب از یک پیشگفتار و 8 فصل تشکیل شده است که در فصل اول با عنوان وضعیت اشتغال و کارآفرینی کشوردر مقایسه‌های جهانی و منطقه‌ای، موقعیت کشور با استناد به آمار‌های ملی و جهانی به تصویر کشیده شده است.

در فصل دوم با عنوان کارافرینی و آموزش دانشگاهی ابتدا در مقدمه به سیر تکامل مفهوم کارآفرین و کارآفرینی پرداخته شده و در ادامه یک طبقه‌بندی اجمالی از تعاریف عرضه گردیده است.

مولف فصل سوم کتاب را به نقش آموزش در ایجاد و ارتقاء روﺣﯿﺔ کارآفرینی در افراد اختصاص داده است.

در فصل چهارم کتاب تحت عنوان رویکرد‌های نظری به کارآفرینی ضمن طرح یک مقدمه مبسوط به ارایه رویکردهای مختلف به مقوﻟﺔ کارآفرینی و جایگاه آن در توسعه اقتصادی و ارزش‌آفرینی اقتصادی آن پرداخته شده است.

«نقش خانواده در تکوین شخصیت کارآفرین» عنوان فصل پنجم این کتاب است که نویسنده به جایگاه خانواده در جاﻣﻌﺔ بشری و کارکرد‌های آن در طول تاریخ زندگی بشر از گذشته‌های دور تاکنون پرداخته است.

در فصل ششم کتاب تحت عنوان «شخصیت اجتماعی» پس از بحث در زمینه فرآیند جامعه‌پذیری و چگونگی تکوین شخصیت اجتماعی، به ذکر مراحل شکل‌گیری شخصیت اجتماعی فرزندان و جایگاه و نقش خانواده در این باب پرداخته شده است.

مولف در فصل هفتم کتاب نیز به «انواع سرمایه‌های خانواده» پرداخته است.

آخرین فصل کتاب نیز مواردی از مطالعات تجربی انجام یافته در باب ویژگی های خانواده و شخصیت کارآفرین فرزندان با رویکرد جامعه‌شناختی ذکر شده است که مطالعات تجربی ذکرشده، حاصل آزمون تجربی ادعای ﻣﺆلف کتاب در باب وجود راﺑﻂﺔ ساختار قدرت در خانواده، میزان سرماﯾﺔ اجتماعی و فرهنگی خانواده با میزان برخورداری فرزندان از ویژگی‌های کارآفریناﻧﻪ در شخصیت‌شان است.

کتاب جامعه شناسی خانواده و کارآفرینی فرزندان در 377 صفحه از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز به چاپ رسیده است و علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند با شماره تلفن 02177503824 و 02634505151 تماس حاصل نمایند. 


( ۱ )

نظر شما :