کتاب «ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﻮﺳﺮاﻣﻴﻚ‌ﻫﺎ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺎﻓﺖ» منتشر شد

۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۷ کد : ۱۱۳۴۰ فرهنگی
کتاب «ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﻮﺳﺮاﻣﻴﻚ‌ﻫﺎ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺎﻓﺖ» از سوی مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.
کتاب «ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﻮﺳﺮاﻣﻴﻚ‌ﻫﺎ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺎﻓﺖ» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان البرز، کتاب «ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﻮﺳﺮاﻣﻴﻚ‌ﻫﺎ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺎﻓﺖ» با تالیف دکتر ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺣﺪی، ﺳﻴﻨﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺪم و رﻳﺤﺎﻧﻪ ﻳﺎراﺣﻤﺪﻳﺎن از سوی مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.

در پیشگفتار کتاب «ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﻮﺳﺮاﻣﻴﻚ‌ﻫﺎ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺎﻓﺖ» آمده است؛ «از دﺳﺖ دادن ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ ارﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﺮاﺣﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺟﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه‌ی ﺳﻼﻣﺘﻲ می‌شود ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪا ﺑﺮ روی وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎر و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ او ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق میﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از دارﺑﺴﺖها، ﺳﻠﻮلﻫﺎ، و ﻣﻮﻟﻜﻮل‌های ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ بافتﻫﺎی دارای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ. هدف ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزهﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻓﺖ آﺳﻴﺐدﻳﺪه ﻳﺎ ﻛﻞ ارﮔﺎن را داشته باشد.»

در مقدمه این کتاب گفته شده است؛ «ﺳﺮاﻣﻴﻚ cap نیز به عنوان حامل در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از رشد سلول‌های حیوانی وابسته به تکیه‌گاه بسیار مفید است. HA زﻳنت ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ایمپلنت‌های پوستی مورد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آن را دارد که رشد سلولی را امکان پذیر سازد. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از ﺗﺎﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑـﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮﺳﺮاﻣﻴک ها در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از آنجایی ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن اﻳﺮان ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ و ﭘﺮﻃﺮﻓـﺪار در ﺑـﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺤﻘﻘاﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﻓﻊ ﻧﻴﺎز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ رو ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.»

این کتاب در شش فصل به موضوعاتی پیرامون «ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ، ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ»، «ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ در اﺳﺘﺨﻮان»، «ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﻮﺳﺮاﻣﻴﻜﻬﺎ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ»، «ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ HA-SAL2»، «ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻲ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺨﺸﻲ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ»، «ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﻮﺳﺮاﻣﻴﻚ ﻫﺎ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ» می‌پردازد.

کتاب «ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﻮﺳﺮاﻣﻴﻚ‌ﻫﺎ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺎﻓﺖ» در 186 صفحه و با قیمت 25 هزار تومان از سوی مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد استان البرز به چاپ رسیده است و علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند با شماره تلفن 34505151-026 و 77503824-021 تماس حاصل کنند.


نظر شما :